Цей Закон  визначає  правові,  економічні  та   організаційні
засади  діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського
господарства   та   полювання,   забезпечує   рівні   права   усім
користувачам  мисливських  угідь  у  взаємовідносинах  з  органами
державної   влади   щодо   ведення   мисливського    господарства,
організації  охорони,  регулювання  чисельності,  використання  та
відтворення тваринного світу.
{  Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

                             Розділ I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Терміни та їх визначення
     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

     біотехнічні заходи  -  комплекс  різноманітних  господарських
робіт,  спрямованих  на поліпшення умов існування,  розмноження та
збільшення чисельності мисливських тварин;

     державний мисливський   фонд   -   мисливські   тварини,   що
перебувають   у  стані  природної  волі,  а  також  утримуються  в
напіввільних  умовах  або  у  неволі  в  межах   угідь   державних
мисливських господарств;

     користувачі мисливських  угідь  -  спеціалізовані  мисливські
господарства,  інші підприємства,  установи та організації, в яких
створені   спеціалізовані   підрозділи  для  ведення  мисливського
господарства з наданням в їх користування мисливських угідь;

     мисливство - вид спеціального використання  тваринного  світу
шляхом  добування  мисливських  тварин,  що  перебувають  у  стані
природної волі або  утримуються  в  напіввільних  умовах  у  межах
мисливських угідь;

     мисливське господарство   як   галузь   -  сфера  суспільного
виробництва,  основними  завданнями  якого  є охорона, регулювання
чисельності  диких тварин, використання та відтворення мисливських
тварин,   надання  послуг  мисливцям  щодо  здійснення  полювання,
розвиток  мисливського  собаківництва;  { Абзац шостий статті 1 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }

     мисливське собаківництво    -    діяльність,    пов'язана   з
розведенням,  вирощуванням,  утриманням,  обліком,  підготовкою до
полювання  та використанням для потреб мисливців собак мисливських
порід;

     мисливські тварини - дикі звірі  та  птахи,  що  можуть  бути
об'єктами полювання;

     мисливські трофеї   -  відповідним  чином  оброблені  частини
мисливських тварин (шкури, роги, черепи, ікла тощо), добуті шляхом
полювання, які використовуються у наукових, естетичних, культурних
та освітніх цілях;

     мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких
перебувають  мисливські  тварини і які можуть бути використані для
ведення мисливського господарства;

     мисливські   угіддя   державного  мисливського  резерву  (або
запасу)  -  мисливські  угіддя,  які  не  закріплені  за   певними
користувачами   або   звільнилися  за  рахунок  позбавлення  права
користування,  охорона яких та регулювання чисельності  тварин  на
яких    здійснюються    безпосередньо   територіальними   органами
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої  влади  з
питань   мисливського   господарства  та  полювання;  {  Статтю  1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }

     дозвіл на добування - документ (ліцензія, відстрільна картка,
дозвіл на селекційний,  діагностичний та науковий відстріл),  який
дає  право  на  добування  (в  тому  числі  відлов)  дикої тварини
(тварин),  а  також  право   на   використання   (транспортування,
перенесення, зберігання) продукції полювання; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     незаконно добута  продукція  полювання  -  дика тварина чи її
частина,  добута (відловлена) чи набута будь-яким іншим  шляхом  з
порушенням  вимог цього Закону чи інших нормативно-правових актів,
прийнятих відповідно до нього,  що  регулюють  відносини  у  сфері
користування  природними  ресурсами  України; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     норма відстрілу - встановлена кількість  мисливських  тварин,
дозволена  для  добування  одним  мисливцем  за  визначений  строк
полювання;

     полювання -   дії   людини,   спрямовані   на   вистежування,
переслідування  з  метою  добування  і  саме  добування (відстріл,
відлов) мисливських тварин,  що перебувають у стані природної волі
або утримуються в напіввільних умовах;

     продукція  полювання  -  добуті шляхом полювання або придбані
(набуті)  будь-яким  іншим  шляхом  туші  мисливських  тварин,  їх
частини  (м'ясо,  субпродукти,  шкури, роги, черепи, ікла тощо), а
також  відловлені  живі  мисливські  тварини; { Абзац шістнадцятий
статті  1  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     {  Абзац  сімнадцятий  статті  1 виключено на підставі Закону
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     регулювання  чисельності  диких  тварин - вилучення (відстріл
та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за
умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та
здоров'ю   людей,   свійських   тварин,   завдає  значних  збитків
сільському,  лісовому  чи   мисливському   господарству,   порушує
природний  баланс  видів,  загрожує  існуванню  інших  видів диких
тварин;  {  Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     сезон полювання - період  року  (конкретна  дата  початку  та
закінчення),  протягом  якого дозволяється полювання на певний вид
мисливських тварин; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     темний період доби - період доби,  що починається  за  годину
після  заходу  сонця  і  закінчується  за  годину  до сходу сонця;
{   Статтю  1  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     упорядкування мисливських угідь - науково обгрунтована оцінка
та інвентаризація типів мисливських угідь,  видового,  кількісного
та  якісного  складу  мисливських  тварин певного господарства або
окремого  регіону,  розроблення  (з   урахуванням   природних   та
економічних  умов)  режиму  ведення  мисливського  господарства  з
визначенням  заходів  щодо  охорони,  раціонального  використання,
відтворення  мисливських  тварин,  збереження  та поліпшення стану
угідь;

     утримання мисливських  тварин   у   напіввільних   умовах   -
утримання  набутих  в  установленому  порядку мисливських тварин у
штучно  створених  умовах,  в  яких   вони   живляться   переважно
природними кормами,  але не мають можливості вільно переміщуватися
за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя;

     утримання мисливських тварин у неволі - утримання мисливських
тварин  у  відповідних  спорудах,  де  вони  не  мають  можливості
живитися природними кормами та самостійно виходити за  межі  таких
споруд.

     Стаття 2. Мисливські тварини як природний ресурс
               загальнодержавного значення

     Мисливські  тварини,  що  перебувають у стані природної волі,
належать   до   природних  ресурсів  загальнодержавного  значення.
{  Стаття  2  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Стаття 3. Право власності на мисливських тварин та право
               користування цими тваринами

     Мисливські тварини,  що  перебувають у стані природної волі в
межах території України,  є об'єктом права власності  Українського
народу.

     Від імені  Українського  народу  права  власника  мисливських
тварин здійснюють  органи  державної  влади  та  органи  місцевого
самоврядування в    межах,    визначених    Конституцією   України
( 254к/96-ВР ).

     Органи державної влади здійснюють права  власника  щодо  всіх
мисливських тварин,  за винятком тих, які в порядку, установленому
цим  Законом  та  іншими   актами   законодавства,   передані   до
комунальної  власності чи приватної власності юридичних і фізичних
осіб.

     Користування мисливськими  тваринами  може  здійснюватися   з
вилученням  або без вилучення їх з природного середовища чи штучно
створених напіввільних умов.

     Мисливські   тварини,  вилучені  з  природного  середовища  в
установленому законом порядку,  розведені в  неволі,  напіввільних
умовах  або  набуті іншим шляхом,  не забороненим законом,  можуть
перебувати  у  приватній,  комунальній  власності   юридичних   та
фізичних  осіб.  {  Частина  п'ята  статті  3  в  редакції  Закону
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     З  метою  безпеки  населення,  а  також  в  інтересах охорони
тваринного  світу  право приватної власності на мисливських тварин
може  бути  обмежено  законом. { Абзац шостий статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

                            Розділ II
            ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ МИСЛИВСЬКОГО
                    ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЛЮВАННЯ
     Стаття 4. Державне регулювання у галузі мисливського
               господарства та полювання

     Державне  регулювання  у  галузі мисливського господарства та
полювання  здійснюють  Кабінет  Міністрів  України, Рада міністрів
Автономної   Республіки   Крим,  місцеві  державні  адміністрації,
спеціально  уповноважений  центральний  орган  виконавчої  влади з
питань  охорони  навколишнього  природного  середовища, спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового
і  мисливського  господарства та полювання, інші центральні органи
виконавчої   влади  відповідно  до  їх  повноважень,  а  також  їх
територіальні  органи.  {  Частина  перша  статті  4  із  змінами,
внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Органам місцевого   самоврядування   цим  Законом  та  іншими
законами України можуть бути надані  окремі  повноваження  органів
виконавчої  влади  у  сфері  державного  регулювання  мисливського
господарства та полювання.

     Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі
               мисливського господарства та полювання

     До повноважень    Кабінету   Міністрів   України   у   галузі
мисливського господарства та полювання належить:

     забезпечення реалізації   державної   політики    у    галузі
мисливського господарства та полювання;

     передача мисливських   тварин,  що  перебувають  у  державній
власності,  у комунальну власність та приватну власність юридичних
і фізичних осіб;

     встановлення відповідно   до  цього  Закону  та  інших  актів
законодавства порядку видачі дозволів на використання  мисливських
тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення;

     розроблення    та    здійснення   загальнодержавних   програм
мисливського господарства;

     забезпечення державного  регулювання  та  контролю  у  галузі
охорони, використання та відтворення мисливських тварин;

     затвердження порядку  встановлення лімітів та видачі дозволів
на використання мисливських тварин;

     організація зовнішньоекономічних  зв'язків   і   міжнародного
співробітництва у галузі мисливського господарства та полювання;

     вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

     Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого
               центрального органу виконавчої влади з
               питань лісового і мисливського господарства
               та полювання його територіальних органів
{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     До  повноважень спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої  влади з питань лісового і мисливського господарства та
полювання належить:

     здійснення державного  регулювання  і   контролю   у   галузі
мисливського господарства та полювання;

     організація робіт   з  охорони,  використання  і  відтворення
мисливських тварин,  збереження та  поліпшення  стану  мисливських
угідь;

     розроблення   та   прийняття   в   межах   своїх  повноважень
нормативно-правових   актів   з   питань   ведення    мисливського
господарства    та    полювання,    мисливського    собаківництва,
використання  ловчих звірів і птахів; { Статтю 6 доповнено абзацом
згідно  із  Законом  N  1827-VI  (  1827-17  )  від  21.01.2010  }

     видача  в  установленому  порядку  дозволів  на  використання
мисливських  тварин,  що  перебувають  у  державній власності,  за
винятком  тих,  що   знаходяться   на   територіях   та   об'єктах
природно-заповідного  фонду;  {  Абзац  п'ятий статті 6 в редакції
Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     встановлення   відповідно   до  законодавства  обмежень  щодо
використання державного  мисливського  фонду,  а  також  прийняття
рішення  про  припинення  полювання  у випадках,  передбачених цим
Законом;  {  Абзац  шостий  статті  6  в редакції Закону N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     розроблення проектів лімітів та норм використання мисливських
тварин,  встановлення за погодженням із  спеціально  уповноваженим
центральним    органом   виконавчої   влади   з   питань   охорони
навколишнього природного середовища строків здійснення полювання;

     визначення за погодженням із центральним  органом  виконавчої
влади з питань фінансів вартості ліцензій на добування мисливських
тварин;

     подання документів   з   питань   надання   у    користування
мисливських угідь;

     підготовка проектів  планів  переселення  мисливських тварин,
організація роботи з їх штучного відтворення;

     забезпечення ведення   державного   обліку   чисельності   та
добування мисливських тварин;

     встановлення  порядку  видачі  паспортів на собак мисливських
порід,  інших ловчих звірів і птахів; { Абзац дванадцятий статті 6
в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     встановлення  порядку  видачі та видача посвідчень мисливця і
щорічних  контрольних  карток  обліку  добутої  дичини  і порушень
правил   полювання,   розроблення   та   затвердження  відповідних
навчальних   програм   з   питань   мисливського  господарства  та
полювання;  {  Абзац  тринадцятий  статті  6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     організація роботи   з   упорядкування   мисливських   угідь,
визначення їх пропускної спроможності;

     організація роботи  з  укладення  з користувачами мисливських
угідь  договорів  про  умови  ведення  мисливського  господарства,
здійснення контролю за виконанням цих договорів;

     ведення моніторингу   та   державного   кадастру  мисливських
тварин, що перебувають на території України;

     вирішення інших питань у галузі мисливського господарства  та
полювання відповідно до законодавства.

     Спеціально  уповноважений  центральний орган виконавчої влади
з   питань  лісового  і  мисливського  господарства  та  полювання
здійснює покладені на нього повноваження безпосередньо, через свої
територіальні   органи   та   орган  виконавчої  влади  Автономної
Республіки  Крим  у галузі лісового і мисливського господарства та
полювання.  { Статтю 6 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Стаття 7. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
               Крим у галузі мисливського господарства та
               полювання

     До повноважень  Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим у
галузі мисливського господарства та полювання належить:

     реалізація державної політики у галузі охорони,  використання
і відтворення мисливських тварин;

     організація і  здійснення  державного регулювання та контролю
за охороною,  використанням  і  відтворенням  мисливських  тварин,
веденням  моніторингу,  державного  кадастру  та державного обліку
мисливських тварин,  що перебувають у межах  території  Автономної
Республіки Крим;

     розроблення республіканських програм, пов'язаних з вивченням,
охороною, використанням і відтворенням мисливських тварин;

     погодження питань   щодо   розміщення   підприємств,    інших
об'єктів,   які   можуть   негативно  впливати  на  стан  об'єктів
тваринного світу та якість мисливських угідь;

     вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

     Стаття 8. Повноваження обласних, районних, Київської та
               Севастопольської міських державних
               адміністрацій у галузі мисливського
               господарства та полювання

     До    повноважень    обласних,    районних,    Київської   та
Севастопольської  міських   державних   адміністрацій   у   галузі
мисливського господарства та полювання належить:

    забезпечення виконання  державних  та  регіональних  програм у
галузі охорони,  використання і  відтворення  мисливських  тварин,
розвитку мисливського господарства;

     встановлення відповідно   до   законодавства   обмежень  щодо
користування мисливськими угіддями та здійснення полювання;

     забезпечення додержання   вимог   законодавства   у    галузі
мисливського господарства та полювання;

     взаємодія з   органами   місцевого  самоврядування  з  питань
мисливського господарства та полювання;

     вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

     Стаття 9. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
               Крим, обласних, районних, Київської і
               Севастопольської міських рад у галузі
               мисливського господарства та полювання

     До повноважень  Верховної  Ради  Автономної  Республіки Крим,
обласних,  районних,  Київської і Севастопольської міських  рад  у
галузі мисливського господарства та полювання належить:

     затвердження відповідних    програм   розвитку   мисливського
господарства;

     вирішення в   установленому   порядку   питань   надання    в
користування мисливських угідь;

     вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

     Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад у
                галузі мисливського господарства та полювання

     До повноважень сільських,  селищних і міських  рад  у  галузі
мисливського господарства та полювання належить:

     організація та  здійснення  заходів  щодо  охорони державного
мисливського фонду,  поліпшення середовища перебування мисливських
тварин;

     вирішення відповідно  до  цього Закону питань,  що стосуються
надання у користування мисливських угідь;

     реалізація інших питань у межах своїх повноважень.

     Стаття 11. Громадські організації мисливців

     З метою задоволення своїх  законних  інтересів  у  здійсненні
полювання,  сприяння  веденню мисливського господарства,  розвитку
мисливського   собаківництва    громадяни    можуть    добровільно
об'єднуватись у громадські організації мисливців.

                            Розділ III
                            ПОЛЮВАННЯ
     Стаття 12. Право на полювання

     Право  на  полювання в межах визначених для цього мисливських
угідь  мають  громадяни  України,  які  досягли  18-річного  віку,
іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на добування
мисливських  тварин  та  інші  документи,  що засвідчують право на
полювання.  { Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Полювання з  використанням  вогнепальної  мисливської   зброї
дозволяється  лише  особам,  які  в установленому порядку одержали
дозвіл органу внутрішніх справ на право користування цією зброєю.

     До полювання прирівнюється:

     перебування осіб у межах мисливських угідь,  у тому числі  на
польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з
будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими  знаряддями
добування  звірів  і  птахів,  або з собаками мисливських порід чи
ловчими  звірами  і  птахами,  або  з  продукцією  полювання (крім
випадків    регулювання   чисельності   диких   тварин,   польових
випробувань  і  змагань  мисливських  собак  (не  нижче  обласного
рівня);  {  Абзац  другий  частини  третьої  статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     перебування осіб  на  дорогах   загального   користування   з
продукцією   полювання   або   з  будь-якою  зібраною  розчохленою
стрілецькою зброєю.

     Стаття 13. Здійснення полювання іноземцями

     Іноземці можуть здійснювати полювання  на  території  України
відповідно до цього Закону.  Документи на право полювання,  видані
відповідними органами інших держав, чинні на території України.

     Умови організації та здійснення полювання іноземцями,  розмір
плати  за надані послуги і добуту продукцію полювання визначаються
відповідними  договорами,  що  укладаються  між   іноземцями   або
юридичними  особами,  які  організовують  для  них  полювання,  та
користувачами мисливських угідь.

     Стаття 14. Документи на право полювання

     Документами  на  право  полювання  (для  громадян України) є:
{  Абзац  перший  частини  першої  статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     посвідчення мисливця;

     щорічна контрольна картка обліку добутої  дичини  і  порушень
правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

     дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна
картка,  дозвіл  на  діагностичний  та селекційний відстріл тощо);
{  Абзац  четвертий частини першої статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     відповідний   дозвіл   на   право  користування  вогнепальною
мисливською  зброєю у разі її використання; { Абзац п'ятий частини
першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     паспорт  на  собак  мисливських  порід, інших ловчих звірів і
птахів  у  разі  їх використання під час полювання. { Абзац шостий
частини  першої  статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Зазначені документи   мисливець  зобов'язаний  мати  під  час
здійснення полювання,  транспортування або  перенесення  продукції
полювання   і   пред'являти   їх  на  вимогу  осіб,  уповноважених
здійснювати  контроль  у  галузі  мисливського   господарства   та
полювання.

     Посвідчення  мисливця  та  щорічна  контрольна  картка обліку
добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи і паспорти на
собак мисливських порід, які можуть використовуватися в полюванні,
паспорти на інших ловчих  звірів  і  птахів  видаються  спеціально
уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань
мисливського господарства та полювання  або  його  територіальними
органами  {  Частина  третя  статті 14 в редакції Закону N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Розмір державного мита, а також порядок стягнення платежів за
видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки  обліку
добутої  дичини  і  порушень  правил  полювання  встановлюються  у
порядку, передбаченому законодавством.

     Розмір  плати  за  видачу  посвідчення  мисливця  та щорічної
контрольної   картки  обліку  добутої  дичини  і  порушень  правил
полювання   встановлюється  спеціально  уповноваженим  центральним
органом   виконавчої   влади  з  питань  лісового  і  мисливського
господарства  та  полювання  за  погодженням з центральним органом
виконавчої влади з питань фінансів.

     Стаття 15. Способи полювання

     Полювання може здійснюватися такими способами:
     індивідуальне полювання;
     колективне полювання;
     колективне полювання з нагоничами (облавне полювання).
     Полювання може здійснюватися з використанням:
     мисливської вогнепальної зброї;
     собак  мисливських  порід,  інших  ловчих звірів і птахів (за
наявності  паспортів на них); { Абзац третій частини другої статті
15  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 )
від 21.01.2010 }
     сіток і пасток для відлову тварин живцем;
     пасток для  добування хутрових звірів з науковою метою та для
переселення;
     мисливських  вишок; { Абзац шостий частини другої статті 15 в
редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
     пахучих неотруйних приманок.

     Полювання   може   здійснюватися  з  мисливською  зброєю,  що
належить  іншій  фізичній особі або користувачу мисливських угідь,
лише  у  присутності  власника  цієї  зброї   або   уповноваженого
працівника  користувача  мисливських угідь,  за яким закріплена ця
мисливська  зброя,  за  умови  наявності  у  власника   зброї   чи
уповноваженого    працівника    користувача    мисливських   угідь
відповідних  дозволів, виданих органом внутрішніх справ. { Частина
третя  статті  15  в  редакції  Закону  N  1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }

     Стаття 16. Ліміти використання мисливських тварин,
                віднесених до державного мисливського фонду
{  Назва  статті  16  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Полювання  на  парнокопитних  тварин,  куниць  лісову, бобра,
ондатру,  бабака,  білку,  віднесених  до  державного мисливського
фонду  здійснюється  відповідно  до  лімітів, що затверджуються на
мисливський  сезон  спеціально  уповноваженим  центральним органом
виконавчої   влади   з  питань  охорони  навколишнього  природного
середовища  за  поданням  спеціально  уповноваженого  центрального
органу   виконавчої   влади   з  питань  лісового  і  мисливського
господарства  та  полювання  на  підставі  пропозицій користувачів
мисливських   угідь,   погоджених   з   територіальними   органами
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади з
питань  охорони  навколишнього  природного середовища в Автономній
Республіці   Крим,   областях,   містах   Києві,   Севастополі  та
територіальними  органами  спеціально  уповноваженого центрального
органу   виконавчої   влади   з  питань  лісового  і  мисливського
господарства  та  полювання. { Частина перша статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Полювання   на   інших   мисливських  тварин,  віднесених  до
державного  мисливського  фонду  регулюється нормами відстрілу, що
встановлюються   на  мисливський  сезон  спеціально  уповноваженим
центральним    органом   виконавчої   влади   з   питань   охорони
навколишнього    природного   середовища   разом   із   спеціально
уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань
лісового  і  мисливського господарства та полювання за поданням їх
органів  в  Автономній  Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.  {  Частина  друга  статті  16  із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Полювання   може  здійснюватися  з  мисливським  собакою,  що
належить  іншій  фізичній  чи  юридичній  особі,  за  наявності  у
мисливця паспорта на такого собаку. { Статтю 16 доповнено частиною
третьою згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
(  Стаття  16  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1695-IV
( 1695-15 ) від 20.04.2004 )

     Стаття 17. Дозволи на добування мисливських тварин,
                віднесених до державного мисливського фонду

     Добування мисливських   тварин,   віднесених   до  державного
мисливського  фонду  здійснюється  за  дозволом  -  ліцензією  або
відстрільною карткою.

     За ліцензією здійснюється полювання на кабана,  лань,  оленів
європейського та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака,
бобра, борсука, ондатру, куницю лісову.

     За відстрільною  карткою  здійснюється  полювання  на пернату
дичину,  кроля дикого,  зайця-русака,  єнотовидного собаку, вовка,
лисицю,   шакала,   куницю   кам'яну,  норку  американську,  тхора
лісового.

     За дозволом може здійснюватися відстріл  (відлов)  будь-якого
виду    мисливських   тварин   з   метою   селекційного   відбору,
ветеринарно-санітарної експертизи, регулювання чисельності.

     Добування вовка,  лисиці,  єнотовидного  собаки   та   шакала
дозволяється  здійснювати  також  за наявності у мисливця ліцензії
або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин.

     Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських  угідь,
який  отримує  їх  у спеціально уповноваженому центральному органі
виконавчої влади з питань мисливського господарства  та  полювання
або у визначеному ним територіальному органі.

     Відстрільні картки     видаються    мисливцям    користувачем
мисливських угідь.

     Ліцензії та  відстрільні  картки   видаються   мисливцям   із
зазначенням   у  них  терміну  та  місця  здійснення  полювання  з
урахуванням лімітів добування  мисливських  тварин  та  пропускної
спроможності мисливських угідь.
{  Стаття  17  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1695-IV
(   1695-15   )  від  20.04.2004,  в  редакції  Закону  N  1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Стаття 18. Вартість дозволів на добування мисливських тварин,
                віднесених до державного мисливського фонду
{  Назва  статті  18  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Вартість    ліцензій    на   добування   мисливських   тварин
визначається    спеціально   уповноваженим   центральним   органом
виконавчої  влади з питань лісового і мисливського господарства та
полювання  за погодженням з центральним органом виконавчої влади з
питань фінансів.

     Вартість  відстрільних карток на добування мисливських тварин
встановлює користувач мисливських угідь.
{  Частина друга статті 18 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 )
від 21.01.2010 }

     Дозволи  на добування мисливських тварин з метою селекційного
відбору,    санітарно-ветеринарної     експертизи,     регулювання
чисельності  диких  тварин видаються безоплатно.  У разі добування
мисливських  тварин  за   вказаними   дозволами,   які   надаються
відповідно  до  лімітів,  користувач  угідь  закриває  ліцензію та
сплачує її вартість. { Статтю 18 доповнено частиною третьою згідно
із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Стаття 19. Строки полювання

     Полювання може здійснюватися у такі строки:

     на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки,
огара,  галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів), лиску, курочку
водяну,  пастушка,  куликів  (крім   кулика-сороки,   ходуличника,
шилодзьобки,  кроншнепів,  чайки,  лежня, дерихвоста, поручайника,
крем'яшника,  чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого,
великодзьобого,  галстучника),  голубів  (крім  голуба-синяка) - у
серпні - грудні;

     на гусок:  сіру,  білолобу велику,  гуменника -  у  серпні  -
січні;

     на куріпку сіру, фазана - у жовтні - грудні;

     на перепела - у серпні - листопаді;

     на самця козулі - з 1 травня по грудень включно;

     на самців  лані,  оленів  європейського  і плямистого,  лося,
муфлона,  кабана  та  його  молодняк,  здатний   до   самостійного
існування, - у серпні - січні;

     на самок  лані,  оленів  європейського і плямистого,  козулі,
лося,  муфлона,  кабана та їх молодняк,  здатний  до  самостійного
існування, - у вересні - грудні;

     на бабака - у червні - вересні;

     на борсука - у жовтні - листопаді;

     на білку,  бобра,  ондатру,  куниць лісову та кам'яну,  норку
американську, тхора лісового, єнотовидного собаку, лисицю, вовка -
з жовтня по лютий включно;

     на кроля  дикого  та  зайця-русака  - з 1 листопада по січень
включно.

     Строки полювання  (конкретна  дата  відкриття   та   закриття
полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом
тижня)  та  порядок  його  здійснення,  а  також  норма  добування
мисливських  тварин  визначаються користувачем мисливських угідь у
межах  строків,  визначених  цим   Законом,   за   погодженням   з
відповідним   територіальним   органом  спеціально  уповноваженого
центрального   органу   виконавчої   влади   з   питань    охорони
навколишнього  природного  середовища  та доводяться користувачами
мисливських угідь до відома громадськості.
{  Стаття  19  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1695-IV
(   1695-15   )  від  20.04.2004;  в  редакції  Закону  N  1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Стаття 20. Заборони щодо здійснення полювання

     З   метою   раціонального  використання  мисливських  тварин,
охорони   диких   тварин,   а   також  середовища  їх  перебування
забороняється:

     1) полювати без належного на те дозволу, а саме:

     без документів, визначених статтею 14 цього Закону;

     полювання на тварин, які не зазначені у дозволах на добування
мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах норму;

     2) полювання в заборонених для цього місцях, а саме:

     на територіях  та об'єктах природно-заповідного фонду,  де це
заборонено відповідно до положень про них;

     на  відтворювальних  ділянках (крім відстрілу і відлову хижих
та  шкідливих  тварин);  {  Абзац  третій  пункту 2 частини першої
статті  20  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     у межах населених пунктів (сіл,  селищ,  міст),  за  винятком
випадків,   передбачених   рішеннями   Ради  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських
рад;

     в угіддях, не зазначених у дозволі;

     на відстані  ближче  ніж  200  метрів від будівель населеного
пункту та окремо розташованих  будівель,  де  можливе  перебування
людей;

     3) полювання у заборонений час, а саме:

     у не  дозволені  для  полювання  строки  на  відповідні  види
тварин;

     у темний період доби (пізніше години  після  заходу  сонця  і
раніше години до його сходу);

     4) полювання  із  застосуванням або використанням заборонених
знарядь та забороненими способами, а саме:

     клеїв, петель, підрізів, закотів, гачків, самострілів, ловчих
ям;

     отруйних та анестезуючих принад;

     живих сліпих чи знівечених тварин як принади;

     звуковідтворювальних приладів та пристроїв;

     електричного обладнання для добування тварин;

     штучних світлових   джерел,   приладів   та   пристроїв   для
підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення;

     дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин;

     вибухових речовин;

     з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах
з працюючим двигуном;

     літаків та вертольотів;

     немисливської (у   тому   числі   військової)   вогнепальної,
пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних вкладок,
напівавтоматичної  або автоматичної зброї з магазинами більш як на
два патрони;

     руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів;

     газу та диму;

     заливання нір звірів;

     а також:

     на тварин,  які зазнають лиха (переправляються водою  або  по
льоду, рятуються від пожежі, повені тощо);

     на  пернату  дичину  з  нарізною  вогнепальною  зброєю  або з
використанням набоїв, споряджених кулями і шротом діаметром більше
5  мм  (N  0000);  {  Абзац  вісімнадцятий пункту 4 частини першої
статті  20  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     на  хутрових  звірів (крім вовка, єнотовидного собаки, лисиці
та  шакала)  з  нарізною вогнепальною зброєю калібром більш як 5,6
міліметра;  {  Абзац дев'ятнадцятий пункту 4 частини першої статті
20  із змінами, внесеними згідно із Законами N 1695-IV ( 1695-15 )
від 20.04.2004, N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     на  копитних  тварин з використанням малокаліберної гвинтівки
під патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених картеччю
чи  шротом; ( Абзац двадцятий пункту 4 частини першої статті 20 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від
20.04.2004 )

     полювання з мисливськими собаками,  ловчими звірами і птахами
без  наявності  на  них паспорта; { Абзац двадцять перший пункту 4
частини  першої  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     полювання   з   дерев   та   мисливських  вишок  без  дозволу
користувача  угідь;  {  Пункт 4 частини першої статті 20 доповнено
абзацом  двадцять  другим  згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 )
від 21.01.2010 }

     5)  транспортування  або  перенесення  добутих  тварин  чи їх
частин  без  відмітки  цього  факту  у щорічній контрольній картці
обліку  добутої  дичини  і  порушень  правил  полювання, а також у
дозволі  на  їх  добування;  { Пункт 5 частини першої статті 20 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }

     6) допускання собак у мисливські угіддя без нагляду;

     7) полювання з порушенням установленого для певної  території
(регіону,   мисливського   господарства,   обходу   тощо)  порядку
здійснення полювання;

     8) полювання на заборонених для добування тварин;

     9)   збирання   яєць  птахів,  загиблих  мисливських  птахів,
самовільне  привласнення  знайдених в угіддях загиблих мисливських
тварин  або  їх  частин,  руйнування, нищення або псування штучних
гніздищ, солонців, годівниць для звірів і птахів, посівів кормових
рослин,  мисливських  вишок, вказівних знаків, відповідних вивісок
та  інших  атрибутів  мисливського господарства. { Пункт 9 частини
першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

     Дії,  зазначені  в  пунктах  1-8  цієї  статті, відповідно до
законодавства кваліфікуються як незаконне полювання.  Особи, винні
у  незаконному  полюванні,  несуть  відповідальність   згідно   із
законами.

     Виявлені  тварини  (або  їх  частини)  та  знаряддя добування
таких тварин, законність набуття яких не підтверджена відповідними
документами,  вважаються незаконно добутими. { Статтю 20 доповнено
частиною  третьою  згідно  із  Законом  N  1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }

                            Розділ IV

        ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КОРИСТУВАННЯ
                      МИСЛИВСЬКИМИ УГІДДЯМИ

     Стаття 21. Ведення мисливського господарства

     Ведення мисливського господарства здійснюється  користувачами
мисливських угідь.

     Не допускається   користування   мисливськими   тваринами  та
ведення  мисливського  господарства  без  оформлення   відповідних
документів у встановленому цим Законом порядку.

     Умови   ведення   мисливського  господарства  визначаються  у
договорі, який укладається між територіальними органами спеціально
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань
лісового  і мисливського господарства та полювання і користувачами
мисливських угідь.

     Форма   договору   встановлюється   спеціально  уповноваженим
центральним   органом   виконавчої   влади  з  питань  лісового  і
мисливського   господарства   та   полювання   за  погодженням  із
спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища.

     Для потреб  мисливського господарства користувачі мисливських
угідь мають право у встановленому порядку, за згодою власників або
користувачів  земельних  ділянок,  будувати на мисливських угіддях
необхідні  будівлі  та  біотехнічні  споруди,  вирощувати  кормові
культури,   створювати   захисні   насадження,   проводити  штучне
обводнення,  здійснювати  інші  заходи,   пов'язані   з   веденням
мисливського  господарства,  які  не  суперечать  законодавству та
інтересам власників або користувачів земельних ділянок.

     Відносини між власниками або користувачами земельних  ділянок
і   користувачами   мисливських   угідь  регулюються  відповідними
договорами.

     Стаття 22. Порядок надання у користування мисливських угідь

     Мисливські   угіддя  для  ведення  мисливського  господарства
надаються  у  користування  Верховною  Радою Автономної Республіки
Крим,  обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за
поданням    територіального   органу   спеціально   уповноваженого
центрального   органу   виконавчої   влади  з  питань  лісового  і
мисливського   господарства   та  полювання,  погодженим  з  Радою
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською та
Севастопольською      міськими     державними     адміністраціями,
територіальними  органами  спеціально  уповноваженого центрального
органу  виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища,   а   також  власниками  або  користувачами  земельних
ділянок.

     Мисливські угіддя надаються у користування на строк  не  менш
як на 15 років.

     Площа мисливських угідь,  що надаються користувачеві, повинна
становити не  менше  3  тисяч  гектарів,   але   не   більше   ніж
35 відсотків  від  загальної  площі  мисливських  угідь Автономної
Республіки Крим, області та м. Севастополя. ( Частина третя статті
22  із змінами, внесеними згідно із Законом N 3053-III ( 3053-14 )
від 07.02.2002 )

     Переважне право на користування мисливськими угіддями мають:

     власники та постійні користувачі земельних ділянок;

     користувачі мисливських   угідь,   які   продовжують    строк
користування цими угіддями.

     Стаття 23. Припинення права користування мисливськими
                угіддями

     Право користування мисливськими угіддями припиняється у разі:

     закінчення строку користування;

     добровільної відмови від користування;

     припинення діяльності   юридичних   осіб,   яким   надано   у
користування мисливські угіддя;

     систематичного   невиконання   обов'язків   щодо  охорони  та
відтворення мисливських тварин, зобов'язань, обумовлених договором
між  користувачем  мисливських  угідь  та власником (користувачем)
земельних    ділянок   або   територіальним   органом   спеціально
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань
лісового і мисливського господарства та полювання;

     погіршення якості мисливських угідь з вини їх користувача;

     в інших випадках, передбачених законодавством.

     Рішення   про   припинення  права  користування  мисливськими
угіддями, крім випадку закінчення строку користування, приймаються
за   поданням   територіальних  органів  спеціально  уповноважених
центральних   органів   виконавчої   влади  з  питань  лісового  і
мисливського  господарства  та  полювання  або  з  питань  охорони
навколишнього  природного  середовища  тими  самими  органами, які
уповноважені на надання у користування мисливських угідь.

     Стаття 24. Плата за користування мисливськими угіддями

     Користування мисливськими угіддями є платним.

     Розмір та порядок внесення плати за користування мисливськими
угіддями визначаються  у  договорі  між  користувачем  мисливських
угідь  та  власником або постійним користувачем земельних ділянок,
на яких знаходяться ці угіддя.

     Розмір плати   за    користування    мисливськими    угіддями
встановлюється  залежно від їх місцезнаходження,  природної якості
та інших факторів.

     Стаття 25. Збір за використання мисливських тварин як
                природного ресурсу загальнодержавного значення

     За використання  мисливських  тварин  як  природного  ресурсу
загальнодержавного  значення  з  користувачів  мисливських   угідь
справляється збір.

     Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу
загальнодержавного значення не справляється у разі:

     використання  тварин  у цілях, передбачених статтями 32 та 33
цього Закону;

     добування тварин, які не перебувають у державній власності.

     Розмір збору за використання мисливських тварин як природного
ресурсу загальнодержавного  значення  встановлюється  для  окремих
видів  (груп видів) тварин залежно від їх поширення,  чисельності,
відтворювальної здатності та обсягу добування.продовження  1   2

Головна >> Закон України про мисливське господарство

        © Полювання, риболовля, активний відпочинок
        2009 - 2014   - інформаційний портал
        При використанні матеріалів сайту активне посилання обов'язкове
???????@Mail.ru
полювання, риболовля
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
             Про мисливське господарство та полювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст.132 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 3053-III ( 3053-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.198
   N  762-IV  (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
   N 1122-IV  ( 1122-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.58
   N 1695-IV  ( 1695-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.391
   N 1827-VI  ( 1827-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.108 }
  { У тексті Закону слова "спеціально  уповноважений  центральний   орган  виконавчої  влади  у  галузі   охорони   навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства  та полювання",    "місцевий    орган  спеціально  уповноваженого центрального органу  виконавчої влади  у  галузі мисливського  господарства   та   полювання"  і "місцевий  орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої  влади у галузі  охорони  навколишнього   природного   середовища"   в    усіх відмінках і числах  замінено  відповідно словами  "спеціально
    уповноважений  центральний   орган  виконавчої влади з питань
    охорони  навколишнього  природного  середовища",  "спеціально
    уповноважений центральний   орган   виконавчої влади з питань
    лісового  і   мисливського    господарства   та   полювання",
    "територіальний      орган     спеціально      уповноваженого
    центрального органу виконавчої  влади  з  питань  лісового  і
    мисливського  господарства  та  полювання"  і "територіальний
    орган   спеціально   уповноваженого    центрального    органу
    виконавчої влади з питань охорони  навколишнього   природного
    середовища"  у   відповідному   відмінку  і  числі  згідно із
    Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Редакція закону з останніми змінами: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
Про полювання